VISA

VISA แคนาดา

หลักฐานเพื่อใช้ในการขอ Student Visa ประเทศแคนาดา
1. แบบฟอร์มขอวีซ่า IMM 1294, IMM 5409, IMM 5476, IMM 5483 (วีซ่านักเรียน)
แบบฟอร์มขอวีซ่า IMM 5257, IMM 5409, IMM 5476, IMM 5484 (วีซ่าท่องเที่ยว)
2. ใบตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดาฉบับจริง (official acceptance letter) ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
2.1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของนักเรียน
2.2. วัน เดือน ปี เกิด
2.3. หลักสูตรการเรียนและระดับของโปรแกรมที่จะเรียน
2.4. วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการเรียน
3. หนังสือเดินทาง
4. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. และขนาดของใบหน้าจะต้องมีความยาว ระหว่าง 3.1 - 3.6 ซม.จำนวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
7. หลักฐานการศึกษา ตัวจริง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ตามลำดับ โดยหลักฐานการศึกษานี้ต้องระบุ ชื่อของสถาบัน ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อย่างชัดเจน (พร้อมสำเนา เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
8. รายชื่อของบุคคลในครอบครัวทุกคน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
9. รายชื่อบุคคลที่อ้างถึง Reference อย่างน้อย 2 คน พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ (บุคคลอ้างอิงนี้ไว้เพื่อสามารถสอบถามประวัติของผู้สมัครได้)
10. หลักฐานการทำงาน ต้องระบุ วันเริ่มงาน เงินเดือน ตำแหน่ง (กรณีที่เคยทำงานมาก่อน) เป็นภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีหลักฐานตั้งแต่เรียนจบ

หลักฐานของผู้สนับสนุนทางการเงิน

1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สนับสนุนทางการเงิน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สนับสนุนทางการเงิน
3. หลักฐานการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ต้องระบุ รายได้ต่อปี เงินเดือน ตำแหน่ง วันเริ่มงานในหนังสือรับรองการทำงานด้วย กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือ หลักฐานการจดทะเบียน (หนังสือรับรองบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
4.สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ เงินฝากกระแสรายวัน (ระบุเงินฝากอย่างน้อย 12 เดือนขึ้นไป)
5. จดหมายรับรองจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินโดยต้องมีลายเซ็นต์ผู้สนับสนุน ยินยอมให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กรณีที่ผู้สนับสนุนไม่ใช่บิดาหรือมารดา ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สนับสนุนกับนักเรียนมาด้วย
เช่น คุณอา เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของคุณอาและคุณพ่อมาด้วย
หรือ คุณน้า เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของคุณน้าและคุณแม่มาด้วย
หรือ พี่ เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของพี่มาด้วย
6. ใบเรียน ร.ด. (กรณีที่เคยเรียน)
7. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่านักเรียน/วีซ่าชั่วคราว (ลงเรียนไม่เกิน 6 เดือน) ต้องจ่ายเป็นเงินไทย (4,300/2,600 บาท) เงินเหรียญแคนาดา ( C$125 /C$75 ) หรือ เงินเหรียญสหรัฐ ( US$125/US$75 ) จ่ายเป็นเงินสด หรือ เช็ค ที่ได้รับการรับรองถูกต้อง หรือ ดราฟต์ธนาคาร ซึ่งสามารถขึ้นเงิน ได้จากธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทย และไม่รับเงินสด ในการชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท โดยสั่งจ่าย “สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา กรุงเทพฯ” โดยสถานทูตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการส่งเงินสดมาทางไปรษณีย์
8. สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อายุ 18 ปี หรือมากกว่า จะต้องมีใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9. นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน ท่านต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกแบบฟอร์มสำหรับการตรวจสุขภาพให้ท่าน ต่อเมื่อคำร้องของท่านได้ผ่านการพิจารณาแล้ว

SJC Inter Studies สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้แล้วแต่กรณี