เรียนต่อมัธยม

โรงเรียน มัธยม ในประเทศออสเตรเลีย

น้องๆที่มีความตั้งใจไปเรียนต่อ ระดับประถมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และ ระดับมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย มาทำความรู้จักกับ AEAS กันคะ ว่ามีความจำเป็นในการยื่นสมัครเรียนกับเราอย่างไร

AEAS คืออะไร? เป็นองค์กรที่ให้บริการการทดสอบแก่นักเรียนต่างชาติ เพื่อเข้าสู่โรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมานานกว่า 25 ปี AEAS เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเป็นที่ยอมรับในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลในประเทศออสเตรเลียและโรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นผลคะแนนที่ใช้สำหรับในการตอบรับเข้าเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การประเมินผลของ AEAS ประกอบด้วย
1. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
2. ความสามารถเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
3. ความสามารถทั่วไปที่ไม่ใช่ภาษา
โดยใช้เวลาการสอบทั้งหมด ประมาณ 3 ชั่งโมง นักเรียนจะเข้าทดสอบตามอายุและระดับชั้นปีที่นักเรียนจะสมัครเรียน เช่น นักเรียนซึ่งขณะนี้อยู่ชั้นปีที่ 9 ซึ่งกำลังสมัครเรียนในชั้นปีที 10 จะต้องแบบทดสอบภาษาอังกฤ ทดสอบคณิตศาสตร์และความรู้ทั้วไปในระดับชั้นปีที่ 10 – 12

ผลการทดสอบความสามารถจะไม่ระบุว่าสอบผ่านหรือสอบตก แต่จะให้นักข้อมูลที่เกี่ยวกับความสามารถของนักเรียนว่ามีความพร้อมเพียงพอที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนสอนได้หรือไม่

ตารางผลคะแนนการสอบ AEAS (คะแนนรวมทุกบททดสอบเต็ม 100 คะแนน)

สถานที่สอบ
สำหรับศูนย์สอบที่ประเทศไทย นักเรียนสามารถสอบได้ที่ RMIT English World wide in Bangkok ที่เดียวเท่านั้น
สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันที่สอบ
• รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูป (ต้องเป็นรู้ถ่ายปัจจุบันพร้อมเขียนชื่อนักเรียนชัดเจนที่ด้านหลังรูป)
• ต้นฉบับและสำเนารายงายผลการศึกษา 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ
• สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมตัวจริง 1 ชุด
• ปากกา
• เครื่องคิดเลขแบบธรรมและพจนานุกรมที่เป็นเล่ม ใช้สำหรับทดสอบคณิตศาสตร์เท่านั้น
• ค่าสมัครสอบ $AUD480
ต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ SJC Inter Studies ค่ะ

รายชื่อ โรงเรียน มัธยม ในประเทศออสเตรเลีย