ECOLE NOUVELLE DE LA SUISSE ROMANDE

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
- โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ เปิดรับนักเรียนชายและหญิงอายุ 3-18 ปี
- มีนักเรียนจำนวนมากกว่า 630 คน ซึ่ง 50 คน เป็นนักเรียนประจำ
- เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนักเรียนประจำ (ตั้งแต่อายุ 12ปี) สำหรับนักเรียนไปกลับและ สำหรับซัมเมอร์แคมป์
- ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: ภาษาฝรั่งเศส (จากระดับเริ่มต้น) และภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรการศึกษา:

• หลักสูตรสวิส สอนด้วยภาษาฝรั่งเศส (Swiss Maturite)
• หลักสูตรนานาชาติ (IB-International Baccalaureate)

บทนำ

โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2449 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขียวขจีที่เป็นทั้งสถานศึกษา ศูนย์กิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคตส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ เคารพความเป็นปัจเจกบุคคล และเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม

โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ เปิดรับนักเรียนชาวสวิตเซอร์แลนด์และนักเรียนจากประเทศต่างๆทั่วโลกนักเรียนจะได้ เรียนและใช้ชีวิตภายใต้บรรยากาศความเป็นนานาชาติแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความอบอุ่นเป็นมิตรแบบครอบครัวนักเรียนที่นี่จะ ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านการสื่อสารกับเพื่อนที่มาจากหลายหลายประเทศ

โรงเรียนประจำ

นักเรียนประจำนับเป็นสมาชิกครอบครัวโรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ เช่นเดียวกันกับนักเรียนไปกลับเราไม่เพียงแต่พัฒนาทักษะด้านวิชาการ แต่ยังพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นผู้นำและกล้า แสดงออก โดยตลอดการเรียนที่นี่ นักเรียนจะได้รับคำแนะนำและการดูแลจาก คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด เราให้ความสำคัญกับการเรียนทั้งใน และนอกห้องเรียน จึงจัดเตรียมกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วย การเดินทางไปทัศนศึกษายังที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ ณ เมืองโลซานน์ นักเรียนจึงไปเยี่ยมชมโอลิมปิกมิวเซียม และท่องเที่ยวรอบทะเลสาบเลอ มองได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้งยังมีทริปสกีให้นักเรียนได้ไปสัมผัสเทือกเขาแอลป์ และยังมีทริปสำรวจเมืองสำคัญของยุโรปอีกด้วยกีฬาฤดูหนาวบน

โรงเรียนตระหนักดีว่าการที่เด็กหนึ่งคนจะเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์นั้นต้องอาศัย หลากหลายปัจจัย ซึ่งในนั้นก็คือการศึกษา ทั้งคณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน ทำงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อคอยสอดส่องดูแลนักเรียนทางด้านการเรียนอย่างเต็มที่ คอยแนะนำแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้น นอกจากเรื่องการเรียนเราเอาใจใส่ นักเรียนเรื่องส่วนตัวอีกด้วย ให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องการ เพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์

นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำประโยชน์กับชุมชนรอบข้างทั้งนี้เพื่อฝึกฝนให้พวกเขามีน้ำใจ มีความเป็นผู้ใหญ่ รู้จักการทำงานเป็นที และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเรามั่นใจว่า เมื่อจบการศึกษาจาก โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ นักเรียนทุกคนจะมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ขั้นต่อไปของชีวิต

หลักสูตรนานาชาติ (IB – International Baccalaureate)
- มีความเป็นสากล มีทางเลือกในการเรียนต่อที่หลากหลาย
- หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและทันสมัย
- นักเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนสิ่งที่สนใจ
- เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนควบคู่กับการเรียนการสอนด้านวิชาการ
- โรงเรียนเอกอล นเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนลำดับแรกๆที่ เปิดสอนหลักสูตรนี้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2514
- หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

หลักสูตรนานาชาตินี้เหมาะสำหรับนักเรียนนานาชาติที่มีภูมิหลังทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างกัน ซึ่งหากจบการศึกษา จากหลักสูตรนี้ นักเรียนก็จะมีความเข้าใจในความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง รู้จักเรียนรู้และเคารพในความแตกต่างของกันและกัน นำไปสู่ความพร้อมในการช้ชีวิตและทำงานร่วมกับคนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โลกแห่งการทำงานใน อนาคตต้องการ

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
การจบการศึกษาจากโรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ นับเป็นประตูสู่มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก เห็นได้จากสถิติที่ผ่าน มา นักเรียนของเราเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยชื่อดัง เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐสวิส เมองโลซานน์ (EPFL) มหาวิทยาลัยโล ซานน์ โรงเรียนการโรงแรมแห่งเมืองโลซานน์ เป็นต้น นอกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับราชอาณาจักไทย
ไทยและสวิตเซอร์แลนด์มีมิตรภาพอันดีงามต่อเนื่องมายาวนาน ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนหากปราศจากความสัมพันธระหว่างพระ ราชวงศ์แห่งประเทศไทยกับโรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ ที่เชื่อมโยงสองประเทศไว้ด้วยกันอย่างแน่นแฟ้น ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชและพระเชษฐาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทรงเคยศึกษาที่ โรงเรียนของเราในปี พ.ศ. 2478-2488 ซึ่งนับเป็นเกียรติอันสูงสุดของโรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วน หนึ่งในความทรงจำวัยเยาว์ของทั้งสองพระองค์ เมื่อเร็วๆนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารแห่งใหม่ของโรงเรียน ความทรงจำและความรักของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีต่อโรงเรียนของเราและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังคงฝังลึกอยู่ ณ เมืองโลซานน์ แห่งนี้